Skip links

AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni aşağıda unvan ve iletişim bilgileri yer alan veri sorumlusu Healco Sağlık, Eğitim, Bilişim ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi tarafından

   

   • Ziyaretçilerden

   • Refakatçilerden

   • Tarafımızla telefon, elektronik posta ve sair yollarla iletişim kurulan kişilerden

   • Kliniğe iletişim formu yoluyla ulaşan kişilerden

  elde edilen kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetler çerçevesinde işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

  Veri Sorumlusu

  Veri sorumlusu unvanı                : Healco Sağlık, Eğitim, Bilişim ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi

  Veri sorumlusu adresi                  : Çeliktepe Mah. İsmet İnönü Cad. Yıldırımlar iş merkezi No:11 İç Kapı No: 501 Kağıthane/İstanbul

  Veri sorumlusu telefon               : (0538) 6841918
  Veri sorumlusu e-posta               : [email protected]
  Veri sorumlusu web sitesi           : www.onurseyrek.com

  Kişisel verileriniz yukarıda bilgileri verilen veri sorumlusu tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

  İşlenen Kişisel veriler ve İşlenme Amaçları

  Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar için işlenmektedir.

  Refakatçilerden kimlik, iletişim, müşteri işlem ve işlem güvenliği verileri elde edilmekte olup bu veriler:

    

    • Acil durum süreçlerinin yürütülmesi

    • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

    • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

    • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

    • Talep ve şikayetlerin takibi amacıyla işlenmektedir.

   İletişim formu ile kliniğe ulaşan kişiler ile kliniğimizce telefon, elektronik posta ve sair yollarla iletişim kurulan kişilerden; kimlik, iletişim ve müşteri işlem verisi elde edilmekte olup bu veriler:

     

     • İletişim süreçlerinin yürütülmesi

     • Talep ve şikayetlerin takibi amacıyla işlenmektedir.

    Kişisel Verilerin Aktarımı

    Yukarıda sayılan amaçlar için işlenen kişisel veriler yine aynı amaçlarla sınırlı olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, hukuki uyuşmazlık halinde adli makamlar ile taraf avukatlarına aktarılabilecektir.

    Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

    Yukarıda sayılan kişisel veriler,  

      

      • Telefon, elektronik posta gibi iletişim araçları ile sekretarya danışma yöntemleri kullanılarak elde edilmektedir.

     İletişim formu yoluyla elde edilen kişisel veriler, kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine,

     Telefon, elektronik posta gibi iletişim araçlarıyla ve sekretarya danışma yoluyla elde edilen kişisel veriler bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine bağlı olarak işlenmektedir.

     Kişisel Veri Sahibinin Hakları

     Kanun’un 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

       

       • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

       • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

       • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

       • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

       • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

       • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

       • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesinin talep edilmesi halinde, bu durumunun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

       • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

       • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

      haklarına sahiptir.

      Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için:

        

        • Yukarıda adresi yazılan kliniğimizden

        • İnternet sitemizden   

       edineceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak ıslak imzalı bir şekilde elden, postayla veya noter kanalıyla yukarıda belirtilen adrese ya da tarafımıza önceden bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı elektronik posta adresiniz üzerinden yukarıdaki e-posta adresimize iletmeniz gerekmektedir.

       Yukarıda belirtilen şekilde yapılan başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak talebinize konu işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Healco tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.